OPSOMMING VAN DIE ELDAS – AFRIKAANS

 

ELDA 1: Welstand

 1. Kind word goed gevoed
 2. Kind is gesond en het ‘n sin van goeie higiëne
 3. Kind ontwikkel ‘n sin van veiligheid en sekuriteit (omgewingsgesondheid)
 4. Kinders is fisies sterk en wys vaardighede en belangstelling in fisiese aktiwiteite
 • Groot-motories
 • Fyn-motories
 1. Kinders bou ‘n sin van weerstand (om sterk en weerstandig teen daaglikse spanning te wees)

 

ELDA 2: Identiteit en om te behoort

 1. Kinders is bewus van hulself as bekwame en selfversekerde leerders
 2. Kinders het ‘n sterk sin van selfsorg
 3. Kinders bou sterk verhoudings
 4. Kinders het ‘n sin van groepsidentiteit en om verskille te vier

 

ELDA 3: Kommunikasie

 1. Kinfers luister na geluide en spraakverhoudings
 2. Kinders praat deur verskillende kommunikasieverhoudings te gebruik
 3. Kinders maak sin deur te ‘lees’ wat hulle sien, hoor, voel, proe en raak
 4. Kinders neem hul ervarings en idees op deur taal, klanke, kuns, drama en spel, en later “skryf”

 

ELDA 4: Vroeë Wiskunde

 1. Kinders toon bewustheid van en is reaktief teenoor getalle en tel
 2. Kinders sorter, klassifiseer, maak vergelykings en los problem op
 3. Kinders ontdek vorm, ruimte en meting

 

ELDA 5: Kreatiwiteit

 1. Kinders identifiseer, soek en skep oplossing vir uitdagings deur probleemoplossing
 2. Kinders identifiseer, soek vir en skep oplossings vir uidagings deur spel en verbeelding
 3. Kinders identifiseer, soek vir en skep oplossings vir uitdagings deur visuele kuns-aktiwiteite
 4. Kinders identifiseer, soek vir en skep oplossings vir uitdagings deur musiek, dans en drama

 

ELDA 6: Kennis en begrip van die wêreld

 1. Kinders ontdek en ondersoek hulle wêreld
 2. Kinders ontdek ontwerp, maak items en begruik tenologie
 3. Kinders ontdek en ondersoek tyd en plek

SUMMARY OF THE ELDAS – ENGLISH

ELDA 1: Wellness

Child is well fed
Child is healthy and has a sense of good hygiene
Child develops a sense of safety and security (environmental health)
Children are physically strong and show skills and interest in physical activities
Gross Motor Development
Fine Motor Development
Children build a sense of resistance (to be strong and resistant to daily stress)

 

ELDA 2: Identity and belonging

Children are aware of themselves as competent and confident learners
Children have a strong sense of self-care
Children build strong relationships
Children have a sense of group identity and of celebrating differences

 

ELDA 3: Communication

Children listens to sound and speech relations
Children talk using different communication relationships
Children make sense by 'reading' what they see, hear, feel, taste and touch
Children record their experiences and ideas through language, sounds, art, drama and play, and later "write"

 

ELDA 4: Early Mathematics

Children are aware of and reactive to numbers and count
Children sort, classify, make comparisons and solve problems
Children discover form, space and measurement

 

ELDA 5: Creativity

Children identify, seek and create solutions to challenges through problem solving
Children identify, search for and create solutions to challenges through play and imagination
Children identify, search for and create solutions to challenges through visual arts activities
Children identify, search for and create solutions to challenges through music, dance and drama

 

ELDA 6: Knowledge and understanding of the world

Children discover and explore their world
Children discover design, make items and use technology
Children discover and explore time and place


 

COVID 19 Reëls en Regulasies:

ALLES word deurlopend ontsmet met kindervriendelike ADI ontsmettingsmiddel.

Temperatuur word 3 keer per dag geneem, sosiale distansieëring word toegepas, klas- en speelgoed word elke dag
gespuit met ADI, geen waslappe of handoeke word gebruik nie en personeel dra heeldag maskers.

Terug Terug na bo